Auto rentimise tingimused ja kohustused

Auto rendilepingu kasutustingimused Kui kasutad autorendi kommunikatsiooniplatvormi (edaspidi "Platvorm") veebisaidi gomore.ee kaudu, nõustud auto omanikuna ja/või auto rentnikuna järgmiste kasutustingimustega.


§ 1 Sissejuhatus

1.1 Veebisaidi tegevuse eest vastutab GoMore ApS, CVR-number 35865397, aadressil Kompagnistræde 20C, 3. korrus, 1208 København K (edaspidi "GoMore").

1.2 Platvorm on teenus autode rentimiseks ja liisimiseks, mida reklaamitakse veebisaidil gomore.ee. Platvormi kasutamiseks tuleb luua kasutajaprofiil ja olla GoMore liige. Veebisaidi üldtingimused ja liikmelisuse tingimused on leitavad siit.

1.3 Registreeritud liiget, kes loob kuulutuse oma auto rendile andmiseks platvormil, nimetatakse edaspidi "auto omanikuks". Registreeritud liiget, kes kasutab auto rendi kuulutust auto rentimiseks, nimetatakse edaspidi " auto rentnikuks".

1.4 Rendiautot võib kasutada ärieesmärkidel, näiteks tööle ja töölt ära liikumiseks, kohtumisteks, messideks jms. Rendiautot ei tohi kasutada sellistel ärieesmärkidel, kus rendiauto on oluline osa operatiivsest äritegevusest, näiteks taksosõidul, kulleriteenustes jne.

1.5 Auto omanikul ja auto rentnikul on kohustus kasutada rendilepingut. Rendilepingut kasutatakse rendiperioodil sõidetud kilomeetrite, kütusekoguse, olemasolevate kahjustuste ja puuduste ning muu rendilepingu osapooltele olulise teabe registreerimiseks. Rendilepingu leiad auto omaniku mobiilirakendusest GoMore'i rakenduse kaudu. GoMore Keyless rendi korral on rendileping rentnikule kättesaadav tema mobiiltelefonis.


§ 2 Teenused

Ainult GoMore'i kasutajatel on juurdepääs ja kasutusõigus GoMore'i kommunikatsiooni platvormile (andmebaas). Platvorm sisaldab ja võimaldab juurdepääsu vajalikele andmetele, mis võimaldavad auto rentnikul suhelda autode omanikega, kes reklaamivad auto rentimise võimalust eesmärgiga sõlmida autorendi leping rentnikuga.


§ 3 Kindlustus ja nõuded

3.1 Kõik era kasutuses olevad autod, mida renditakse platvormi kaudu, peavad olema kindlustatud spetsiaalse kindlustusega, mille GoMore on välja töötanud koostöös Omocom kindlustuse pakkujaga. Selle kindlustuse tingimused ja nõuded on täpsustatud allpool.

3.2 Nõuded era kasutuses olevatele autodele:

3.2.1 Et kindlustus kataks eespool mainitud erakasutuses olevate autode rendilepingu, peavad järgmised tingimused kehtima kõigi erakasutuses olevate rendiautode suhtes:

 • Auto peab olema registreeritud erakasutuseks Eestis, liikluskõlbulik ning omama seaduslikult kohustuslikku liikluskindlustust.
 • Auto ei või olla sõidukeelus.
 • Autot ei saa kasutada täis- või osalise tööga seotud eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupade ja kauba vedamiseks.
 • Enne auto rentimist platvormi kaudu peab autol olema kehtiv seaduslik liikluskindlustus.
 • Auto netokaal ei saa ületada 3 500 kg (vastavalt B-kategooria juhiloaga juhitava sõiduki maksimaalsele lubatud massile).
 • Auto turuväärtus ei tohi ületada 100 000 eurot.
 • Kui auto turuväärtus ületab 80 000 eurot ja auto on alla 5 aastat vana, peab sellel olema rendiperioodi jooksul aktiveeritud GPS-jälgimisseade.
 • Autoga ei tohi olla sõidetud rohkem kui 300 000 kilomeetrit.
 • Auto ei tohi olla vanem kui 15 aastat, arvates auto esmase registreerimise kuupäevast.

3.2.2 Autodele, mille omanik lubab välismaal sõitmist rendiperioodil, kehtivad lisaks järgmised nõuded:

 • Auto registreerimistunnistuse esimene osa peab olema autos rendi perioodil.
 • Autos ei tohi mingil juhul olla rendi perioodil registreerimistunnistuse teist osa (teatisosa).
 • Omanikul tuleb enne rendi algust veenduda, et rentnikul on õigus sõita autoga välismaal ja et kogu välismaal sõitmiseks vajalik lisadokumentatsioon on rentniku käsutuses rendi perioodi ajal.

3.2.3 Kui sõidukit renditakse GoMore Keyless autona, peab auto omanik tagama, et rendiauto vastab järgmistele nõuetele, mis võimaldavad GoMore Keyless tehnoloogia paigaldamise ja kasutamise. Palun arvesta ka GoMore Keyless paigaldustingimustega ja auto nõuetega.

 • Sõidukil peab olema kaks komplekti võtmeid kogu aja jooksul, kui GoMore Keyless seade on paigaldatud.
 • Autol peab olema kesklukustussüsteem.
 • Sõiduki armatuurlaua hoiatustuled ega süsteem ei tohi viidata mingitele olemasolevatele vigadele.
 • Auto aktiveeritakse rendiks GoMore platvormil.
 • Autot hoitakse parklas, kus on avalik juurdepääs ja stabiilne mobiilside ühendus.
 • Auto omanik on kontrollinud, et käivitustõrje seade töötab õigesti ja autot ei saa käivitada, kui uksed on GoMore rakendusega lukus. Enne Keyless funktsioonide aktiveerimist kinnitab auto omanik rendilepingus, et käivitustõrje seade töötab õigesti.
 • Kui auto on Tesla marki: Auto omanik on aktiveerinud PIN-koodi, mida rentnik saab kasutada auto käivitamiseks rendiperioodi jooksul. GoMore Keyless funktsiooniga varustatud Teslasid ei saa GoMore'is rentida ilma PIN-koodita. Kui Keyless funktsioonid on auto omaniku rendilepingus aktiveeritud, kinnitab auto omanik, et käivitustõrje seade toimib korralikult.
 • Auto omanik vastutab käivitustõrje seadme Keyless funktsioonide regulaarse testimise eest. Eriolukorra puhul peab auto omanik tagama auto õige lukustamise ja võtma kohe ühendust GoMore'iga Keyless käivitustõrje uuesti seadistamiseks.
 • Auto omanik vastutab alati selle eest, et auto uksed oleksid enne järgmist Keyless renti õigesti GoMore rakenduse kaudu lukustatud.

3.2.4 Ettevõttele kuuluva ja/või ettevõtte kasutusse registreeritud sõiduki puhul, mis on GoMore'i platvormil rendiks saadaval, peab omanik pakkuma rentimise ajaks vähemalt GoMore'i erakasutusele kehtivat kindlustuskaitsele sarnast kindlustust. Kindlustuskaitse peab hõlmama kohustuslikku liikluskindlustust ja kaskokindlustust, sealhulgas 24 tundi ööpäevas saadaval oleva teeabi kasutamist rentniku omavastutuseta. Rentniku omavastutus võib rendi ajal toimunud kahjujuhtumi korral olla kuni 1000 eurot.

Ettevõttele kuuluv sõiduk tähendab selles kontekstis sõidukit, mis on 1) omaniku poolt GoMore'is välja kuulutatud rendiks ettevõttena (Kaubandusliku omanikuna) ja/või 2) mis ei ole registreeritud era otstarbeliseks kasutamiseks.

Ettevõttele kuuluva sõiduki omanik tähendab selles kontekstis GoMore'is registreeritud liiget, kes võib olla füüsiline või juriidiline isik ja kes on GoMore's loonud auto kuulutuse, et rentida oma sõidukit platvormil ettevõttena või kaubandusliku omanikuna.

Kõigi GoMore'is renditavate ettevõttele kuuluvate autode puhul tuleb täita järgmised nõuded:

 • Auto peab olema registreeritud liiklemiseks Eestis ja sellel peab olema seadusepõhine rendiautole mõeldud liikluskindlustus.
 • Autol peab olema rendi ajaks vähemalt GoMore'i erakasutusele kehtiva kaskokindlustuse vääriline kindlustus.
 • Auto ei tohi olla sõidukeelus.
 • Auto netokaal ei tohi ületada 3 500 kilogrammi (vastates B-kategooria juhiloaga juhitava sõiduki maksimaalsele lubatud massile).
 • Auto turuväärtus ei tohi ületada 100 000 eurot.
 • Autoga võib olla sõidetud kuni 350 000 kilomeetrit (erakasutusele registreeritud autodel, mis kuuluvad GoMore'i pakutava kindlustuskaitse alla, on kilomeetrite piirmäär 300 000 kilomeetrit).
 • Auto ei tohi olla vanem kui 15 aastat, arvestades auto esmase registreerimise kuupäevast. Kui ettevõttele kuuluv auto on registreeritud üle 15 aasta tagasi või 15 aasta piir tuleb lähitulevikus täis, peab omanik võtma ühendust GoMore klienditoega, kus hinnatakse individuaalselt auto rendikõlblikkust lähtuvalt auto seisukorrast ja eeldatavast nõudlusest.
 • Autol peab vajaduse korral olema kehtiv luba auto rentimiseks ilma auto omanikuta. Auto rentimiseks ilma omanikuta, auto omanik vastutab alati selle eest, et renditava auto dokumentatsioon on nõuetekohane.

 • GoMore'i ei saa pidada vastutavaks mingil moel juhtumite eest, kus ettevõttele kuuluvat autot on renditud ilma nõutava autorenditegevuse lubadeta.

Ettevõttele kuuluvate autode rendi ajal toimunud kahjude ja nende käsitlemise eest vastutab alati auto rendile andnud auto omanik.GoMore ega selle kindlustuspartner ei ole mingil moel vastutav ettevõttele kuuluvate autode kahjukäsitluse protsessi, liikluskindlustuse pakkumise, töökoja valiku, remondikulude ega muude kahjukäsitluse või kompensatsiooniga seotud meetmete eest. Ettevõttele kuuluvate autode puhul võib GoMore aidata auto rendile andnud omaniku ja rentniku vahelises suhtluses ning vahendada GoMore platvormile salvestatud dokumentatsiooni rendi osapooltele, kuid GoMore ei vastuta mingil viisil kahjude eest, mis on juhtunud ettevõttele kuuluva autoga enne GoMore rendi algust, selle ajal või pärast seda.

Ettevõttele kuuluva auto omanik peab alati olema võimeline rendilepingu abil usutavalt tõendama rendi ajal toimunud kahjustusi enne, kui omanik saab rentnikku kahju eest vastutavaks pidada. Kaubanduslik omanik ei tohi ettevõttele kuuluvate autode kahjude korral nõuda rentnikult omavastutust enne, kui kahju on parandatud ja parandustööd teostanud autoteeninduse poolt väljastatud remondi aruanne on esitatud rentnikule, sisaldades hinda ja kirjeldust tehtud parandustöödest.

Ettevõttele kuuluvate autode ja nende rendiga seotud hinnakujunduse maksustamise küsimused, maksudeklaratsioonide koostamine, maksude tasumine või muud võimalikud tasulised tagajärjed on ainuisikuliselt ettevõttele kuuluva auto omaniku vastutusel, ning GoMore't ei saa mingil viisil pidada vastutavaks auto omaniku suhtes autorendist tulenevate tasutavate tagajärgede eest.

3.2.5 Juhtudel, kus GoMore (GoMore ApS) tegutseb ise autode rendileandjana platvormi kaudu, toimib GoMore (GoMore ApS) ettevõttele kuuluva auto omanikuna ja sellele kohaldatakse samu tingimusi kui teistele platvormi äriomandis olevatele auto omanikele. GoMore'i (GoMore ApS) tegevus ettevõttele kuuluvate autode omanikuna ei mõjuta tingimusi ega muid platvormi kasutustingimusi.

3.2.6 Tingimuste rikkumisel GoMore jätab endale õiguse eemaldada või muuta omaniku auto kuulutust GoMore'is ja/või muuta, tühistada või tagasi lükata mistahes broneeringut ilma auto omanikule hüvitist maksmata. 3.3 Nõuded rentnikule: 3.3.1 Kindlustustingimuste järgimiseks nõutakse rentnikult ja võimalikelt täiendavatelt juhtidelt vähemalt 21-aastast vanust (25-aastast vanust GoMore´i poolt määratud premium-autode puhul), kehtivat juhiluba Eestis ja vähemalt 1 aasta kehtivat juhiluba enne rendi algust. Rentnik on kohustatud vajadusel esitama teise kehtiva isikut tõendava dokumendi, näiteks passi. GoMore jätab endale õiguse keelduda ükskõik millise rendilevõtja vastuvõtmisest platvormile, kui teda ei saa pidada usaldusväärseks või tal on krediidihäire märge. GoMore kontrollib rentnike krediidivõimekust enne nende kinnitamist rentnikuks Taust.ee krediidiregistri teenuse kaudu. Rentnikul ja võimalikel lisajuhatidel tuleb esitada juhiluba rendilepingus.

3.3.2 GoMore'i poolt tagasi lükatud rendikinnituse saanud kasutajad ei või rendi ajal tegutseda lisajuhtidena. Tagasilükatud rendikinnituse saanud lisajuhtide poolt rendi ajal tekitatud kahjude ja sellest tulenevate kulude eest vastutab täielikult rendilepingus märgitud rendikinnituse saanud rentnik.

3.3.3 Rentnikud peavad enne esimese renditehingu tegemist oma isiku tuvastama. Kõik uued rentnikud, sõltumata elukohast, peavad üles laadima fotod oma juhiluba ja näost koos praeguse kuupäevaga.

3.3.4 GoMore võib nõuda alla 23-aastastelt rentnikult lisatasu osana kindlustus- ja haldustasu.

3.4 Kui ülalnimetatud kindlustustingimusi ei täideta, ei ole võimalik rendilepingut kinnitada. Lisaks ei ole ükski rendi osapool õigustatud muutma või leevendama rendilepingu tingimusi rendiperioodi jooksul. Sellisel juhul tühistatakse kindlustuskaitse.

3.5 Enne rendilepingu täitmist peavad nii auto omanik kui ka rentnik tutvuma kindlustustingimustega, mis on täielikult kättesaadavad siin. Sellele tähelepanu pöörates võib üldiselt kindlustustingimustest järeldada järgmist:

 • Kindlustus kehtib ainult selle rendiperioodi jooksul, mis on märgitud sõiduki rendilepingusse. Kindlustus võib siiski kehtida maksimaalselt 90 järjestikust päeva.
 • Kindlustus hõlmab sõiduki kasutamist Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) asuvates riikides ja Šveitsis.
 • Kindlustusele on määratud fikseeritud hind, olenemata sellest, milliseid kahjustusi sõidukile tekib.
 • Kindlustus ei kata mehaanilisi kahjustusi, mis tulenevad sõiduki tavalisest kulumisest ja/või kahjustusi, mis on tingitud sõiduki ebapiisavast vedelikest ja/või õlist. Vale kütuse tankimise eest maksimaalne hüvitis sõidukile tekitatud kahjustustest on 1000 eurot kui sõiduki kütusepaaki või luugile on selgelt märgitud õige kütusetüüp.
 • Rentniku omavastutus kõigi kahjustuste eest on 1000 eurot juhtumi kohta, välja arvatud juhul, kui konkreetse kindlustuskaitse korral ei ole märgitud teisiti. Rentnikul on broneerimise ajal võimalus osta lisateenusena omavastutuse vähendamise teenus, mis tähendab, et rentniku omavastutus on 350 eurot juhtumi kohta või 0 eurot juhtumi kohta.
 • Rentnik on kohustatud maksma omavastutust kõikide kahjustuste korral, mis juhtuvad sõidukile rendiperioodi ajal.
 • Omavastutus arvestatakse rentnikul maha ainult üks kord, hoolimata erinevate kindlustuskaitsete nagu liiklusõnnetuse vastutusekindlustuse või kasko kindlustuse realiseerumise hulgast.
 • Kindlustus hõlmab klaasikaitset, mis tulenevad ettenägematust välisest löögist ja nõuavad klaasi vahetamist uue vastu. Klaasikaitse hõlmab ka kivitäkkeid.
 • Kindlustus hõlmab kolmanda osapoole toime pandud vargusi, kui sõiduk on lukustatud või lukustatud hoiustusruumis.
 • Vargusekindlustus hõlmab sõiduki omanikule tekitatud kahju, kui rendileandja jätab pettuse või varguse eesmärgil sõiduki tagastamata 30 päeva jooksul pärast lepingus märgitud rendi perioodi lõppu.
 • Kindlustus sisaldab Omocomi poolt teeabi, mille kasutamisest tulenevalt ei kohaldata rendiperioodi jooksul rendi osapooltele omavastutust vastavalt kindlustuse tingimustele.

§ 4 Maksete sooritamine

4.1 Kui ei ole teisiti märgitud, on GoMore'i platvormil tegutsevad auto omanikud ja rentnikud kohustatud kõigis olukordades järgima kohaldatavaid hinnasoovitusi. Kokkulepe erinevast hinnast või muust hinnakujundusest, samuti teatamine muudetud hinnakujundusest ei ole platvormil lubatud.

4.2 Kõik auto omaniku ja rentija vahel tehtud maksed tuleb teostada platvormi online-maksesüsteemi kaudu. Maksesüsteem toimib nii, et auto omaniku ja rentija vahel kokkulepitud summa, sealhulgas kindlustus- ja teenustasude, võetakse rentija deebet- või krediitkaardilt maha, kui auto omanik kinnitab broneeringu. Broneeringu tasu, välja arvatud võimalikud lisatasud kantakse auto omaniku GoMore teenimiste kontole 24 tunni jooksul pärast rendiperioodi lõppu. Võimalikud lisatasude maksed kantakse auto omanikule 4 päeva jooksul pärast rendiperioodi lõppu, kui neid saab maha võtta rentniku maksekaardilt. Kui rentniku maksekaardilt ei saa lisatasusid maha võtta, saadab GoMore rentnikule arve ja kantakse lisatasude summa auto omanikule pärast seda, kui rentnik on arve tasunud. Kui rendiperiood kestab kauem kui 14 päeva, jätab GoMore endale õiguse võtta maha rentniku maksekaardilt rendiperioodi suhtes proportsionaalse summa iga 14 päeva järel alates rendi algusajast. Makse, välja arvatud kindlustus- ja teenustasu, kantakse auto omaniku teenimiste kontole veebisaidil gomore.ee, kust auto omanik saab selle oma pangakontole edasi kanda. Sellega seoses, järgides punkti 4.3.

4.3 Platvormi ülalpidamiseks võtab GoMore igast auto rentimisest eraldi teenustasu nii auto omanikult kui ka rentnikult. Teenustasu suurus kuvatakse igas olukorras broneerimislehel enne broneeringu saatmist auto omanikule. Teenustasu tasutakse automaatselt osana kogu rendisummast. Lisateavet teenustasude ja nende arvutusmeetodite kohta saab lugeda vastavast artiklist siit.

4.3.1 Kõik võimalikud teenustasud kuvatakse selgelt nii auto omanikule kui ka rentnikule enne, kui auto omanik kinnitab rendipäringu. GoMore'il on õigus teenustasude suurust igal ajal muuta. Kuid võimalikud muudatused teenustasudes ei kehti nende rendibroneeringute suhtes, mis on tehtud enne muudatuse jõustumise kuupäeva.

4.4 Kui rendilepingut ei saa läbi viia rendiga seotud rentniku poolt põhjustatud tegurite tõttu, näiteks kui rentnik ei saabu kohale või ei suuda esitada kehtivat juhiluba, peab rentnik tasuma rendi eest täies ulatuses, sealhulgas teenuse-, kindlustus- ja haldustasud.

4.5 Kui rendilepingut ei saa läbi viia auto omaniku poolt põhjustatud tegurite tõttu, näiteks kui omanik ei saabu kohale või kui auto ei vasta nendes tingimustes esitatud miinimumnõuetele, peab auto omanik maksma auto rendisumma eest tulenevad teenuste, kindlustuse ja halduse kulud. Lisaks tühistab GoMore rentnikult võetava tasu. Siiski ei ole rentnikul õigust kompensatsioonile seoses tema reisiga rendiauto kättesaamise kohta.

4.6 Kui auto omaniku poolt põhjustatud tegevused viivad rendilepingu mittetäitmiseni, peab rentnik sellest üldjuhul teavitama GoMore'i hiljemalt 12 tundi enne planeeritud rendi algust. GoMore jätab endale õiguse võtta rentnikult tasu kogu rendi maksumuse ulatuses, olenemata rentniku õigeaegsest teatamisest, auto omaniku esitatud andmete alusel. Kui GoMore kasutab seda võimalust, teavitatakse sellest mõlemaid osapooli e-kirja teel. GoMore't ei saa mingil juhul pidada majanduslikult vastutavaks selle võimaluse kasutamise või mittekasutamise eest.

4.7 Kui ülaltoodud maksetingimusi ei järgita, võib GoMore tühistada kindlustuskaitse. 4.8 Käesolevate kasutustingimuste aktsepteerimisega volitate GoMore'i kasutama salvestatud makseandmeid broneeringute, teenustasude, tagatisraha, broneeringu ajal tekkinud lisakulude, halduskulude ja sellega seotud nõuete jaoks. Lisaks jätab GoMore endale õiguse võtta rendijalt osaliselt või täielikult tagatisraha, et katta broneeringu ajal tekkinud lisakulud.


§ 5 Kütus ja sõidukilomeetrid

Kui rentnik ja omanik ei ole muud kokku leppinud, tuleb rentnikul sõiduk tagastada sama koguse kütusega nagu see oli sõiduki vastuvõtmisel. Selle nõude täitmiseks peavad mõlemad pooled määratlema ja dokumenteerima kütusekoguse rendilepingus. GoMore Keyless rendi puhul salvestatakse sõiduki kütusekogus automaatselt rakendusse. Mõnedes automudelites ei määrata kütusekogust automaatselt ja seega peab rentnik kütusekoguse arvestama ning seda rakendusse fotode abil dokumenteerima. Rentnik vastutab igal juhul kütusekogust puudutava fotodokumentatsiooni esitamise eest GoMore'ile.

5.2 Nagu eelnevalt mainitud, tuleb rendilepingus fikseerida sõiduki läbisõidu näit rendi alguses ja lõpus. GoMore Keyless rendi puhul salvestatakse sõiduki läbisõidu näit automaatselt rakendusse. Teatud automudelite puhul ei määrata läbisõidu näitu automaatselt ja seetõttu peab rentnik selle ise märkima ning saatma selle foto dokumentatsioonina rakendusse. Rentnik vastutab igal juhul läbisõidunäidu kohta fotodokumentatsiooni esitamise eest GoMore'ile.

5.3 Rendilepingu kasutamine GoMore rakenduses: juhul kui auto tagastatakse vähema kütusega mida see oli üleandmise hetkel või kui ületatakse lubatud läbisõidupiirangut, siis rentniku maksekaardilt võetakse lisakulud nende eelmainitud kulude eest. Lubatud läbisõidupiirangu ületamise kulud arvutatakse automaatselt kilomeetri hinna põhjal, mis on nähtav rentnikule broneeringu tegemisel. Auto omanik ja rentnik peavad kokku leppima kütuse puudumise hüvitamisega seotud kuludes.

Auto omanik ja rentinik võivad ka kokku leppida muude kulude hüvitamises, mis võetakse rentniku maksekaardilt pärast rendilepingu lõppemist. Turvalisuse tagamiseks ei töödelda enam kui 150 euro suuruseid lisakulusid, mis on määratud rakenduse rendilepingus. Sellistel juhtudel on vastutus lisakulude arveldamisest auto omanikul ja rentnikul omavahel. Kui rentnik tagastab auto rohkema kütusega kui selle vastuvõtmise hetkel või on sõitnud vähem kilomeetreid kui oli algselt broneeritud, ei ole auto omanik kohustatud neid rentnikule hüvitama.

Kuigi GoMore aitab täiendavate kulude käsitlemisel, ei saa GoMore'i pidada hüvitiste eest vastutavaks. Lisaks ei saa GoMore'i pidada vastutavaks ebaõnnestunud maksete või muude tehniliste probleemide eest, mis takistavad rentniku maksekaardilt tasu võtmist.

Kui tegemist on GoMore Keyless rendiga, arvutatakse puuduva kütuse hind automaatselt rakenduse poolt auto tagastamise hetkel. Seda tehakse mõõtes puuduva kütuse kogust ja kasutades fikseeritud hinda, mis on 1,90€ puuduva liitri bensiini kohta ja 1,70 € puuduva liitri diislikütuse kohta. Kui autol on tagastamise hetkel rohkem kütust kui selle vastuvõtmise hetkel, siis arvestatakse omaniku teenitust summast maha tangitud bensiiniliitri kohta 1,70€ ja diislikütuse liitri kohta 1,40€. Auto omanik ja rentnik võivad kokku leppida ka teiste kulude hüvitamises, mis võetakse rendiautojuhi maksekaardilt pärast rendilepingu lõppemist. Turvalisuse tagamiseks ei töötle me rakenduse rendilepingus määratletud üle 150 euro suuruseid summasid. Selles olukorras vastutavad auto omanik ja rendiautojuht kulude arveldamise eest.

Kui tegemist on GoMore Keyless rendiga, on lisakulude ülemmäär 700 € ja need töödeldakse automaatselt GoMore´i poolt. Kui rendileandja tagastab auto, milles on rohkem kütust kui oli rendile võtmise hetkel või kui sõideti vähem kilomeetreid kui broneerimise ajal kokku lepiti, ei ole auto omanik kohustatud rentnikule erinevust hüvitama. Kuigi GoMore aitab rendi osapooli täiendavate kulude käsitlemisel, ei saa GoMore'i pidada hüvitiste osas vastutavaks. Lisaks ei saa GoMore'i pidada vastutavaks ebaõnnestunud maksete eest või muude tehniliste probleemide eest, mis takistavad rentniku maksekaardilt arveldamist.


§ 6 Nõuded auto omaniku ja rentniku vahel seoses rendiga

6.1 Auto omanik võib määratleda täiendavaid tingimusi rendilepingus platvormil. Siiski ei tohi auto omanik anda rentnikule luba auto kasutamiseks viisil, mis põhjustaks kindlustuskaitse nõrgenemise või lõpetamise. Enne iga rendi algust peab auto omanik tagama, et autol on nähtav või pidevalt nähtavas kohas toimiv parkimiskell. Kui seda pole, võidakse auto omanikult nõuda kuni 80 € suurust tasu, juhul kui auto rentnik saab rendi ajal puuduva parkimiskella tõttu parkimisnõuete rikkumise trahvi.

6.2 Lisaks tuleb rendilepingusse järgmised tingimused kindlasti lisada:

6.2.1 Auto omanikul tuleb tagada, et auto antakse rendilepingu kestel auto rentnikule täielikult ohutus seisukorras ja et auto vastab kõikidele seaduslikele nõuetele, mis puudutavad auto ohutusvarustust ja muid seadusega seotud aspekte. Lisaks peab auto omanikul olema õigus rendilepingu tingimustes nõutud viisil autot rentida teistele isikutele.

6.2.2 Auto omanik peab tagama, et rendibroneeringu alusel määratud esmane rentija võtab auto isiklikult vastu. Kui tegemist ei ole GoMore´i Keyless rendiga, siis auto omanik peab olema kohal füüsiliselt, et auto/ võtmed üle anda. Sel juhul peab ta tagama auto üleandmise ajal, et:

 • Rentniku isikut tõendav dokument vastab rendibroneeringut teinud isikule.
 • Rentnikul on kehtiv juhiluba, mis on olnud kehtiv vähemalt ühe aasta.
 • Rentniku juhiluba õigustab rentida pakutava sõiduki juhtimist.
 • Lisaks peab auto omanik tagama, et rentnik, tema enda otsese hinnangu põhjal, suudab sõidukit ohutult juhtida ning ta ei ole alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all.

6.2.3 Auto rentnik kinnitab auto vastuvõtmisel, et ta on kontrollinud pidurite toimimist, õli- ja vedelikuhulka, juhtimissüsteemi, signaalsüsteemi ja tulede tööd. Vastutus nende ülalnimetatud funktsioonide kontrollimise ja õli ning vedelike lisamise eest on rentnikul.

6.2.4 Kõik olemasolevad kahjustused ja kriimustused tuleb fikseerida rendilepingus enne auto üleandmist rentnikule. Kui omanikul on ainult välja trükitud leping, peab trükitud leping olema autoga kaasas kogu rendiperioodi vältel.

6.2.5 Rentnik vastutab kõikide sõiduki rendiperioodi jooksul tekkinud kahjustuste eest, sealhulgas tingimuste rikkumise, pettuse ja kuritahtliku omastamise korral või ettenägematu õnnetuse korral, kui rentnik ei suuda veenvalt tõestada, et kahju oli sõidukil enne rendiperioodi algust. Ebakindlates olukordades, mis puudutavad kahju toimumise aega (kas enne või pärast rendiperioodi algust), tuleb rendilepingusse teha vastav märkus. Rentnik ei vastuta võimalike kahjude eest, mis võivad tekkida omanikule seotud isiklike kindlustuste maksete tõusu, kindlustusaluste hüvitiste kaotuse või muude sarnaste seotud kahjude tõttu.

6.2.6 Kui ei ole teisiti kokku lepitud, peab rentnik tagastama auto samas seisukorras nagu see oli vastuvõtmisel. Seega tuleb auto tagastada puhtana ja heas seisukorras, võttes arvesse auto vanust ja läbitud kilomeetreid rendiperioodi alguses. Autos suitsetamine on rendi perioodi kestel keelatud. Loomade ltransportimine autoga on lubatud ainult juhul, kui sellest on kokku lepitud auto omanikuga.

6.2.7 Auto omanik vastutab auto sisemise ja välise seisukorra kontrollimise eest eeldatavate kahjustuste suhtes tagastamise ajal. Omaniku vastutusel on tagada, et tagastamisel tuvastatud võimalikud kahjustused fikseeritakse rendilepingus ja allkirjastatakse nii autoomaniku kui ka rentniku poolt hiljemalt rendi broneeringu lõppemise ajaks.Lisaks soovitatakse kahjustused fikseerida kohe pärast auto tagastamist omanikule. Kui rendiperioodi jooksul tekivad auto kiviheite tõttu kahjustused, peab rentnik kohe pärast kahju tekkimist fikseerima selle rendilepingus, viima auto lähimasse klaasitöökotta hindamiseks/parandamiseks ning teatama sellest juhtumist GoMore'ile. Seejärel koostatakse kahjutingimuste kohane kahjuteade. Mehaaniliste kahjustuste korral, mis juhtuvad rendiautole rendiperioodi jooksul, peab auto omanik hüvitama rentnikule järelejäänud rendiajale vastava summa 8 päeva jooksul, hõlmates rendilepingus määratud järelejäänud kilomeetreid, välja arvatud rentniku poolt teenuse kasutamisest tulenevad teenustasu, kindlustuse ja haldustasu.

6.2.8 Kui autoga ei saa sõita või kui sellele tekib kahjustus, mis vajab parandamist enne sõidu jätkamist, tuleb rentnikul võtta ühendust puksiiri teenuse pakkujaga ja GoMore´i klienditeenindusega.

Rentnikul tuleb lisaks võimalikult kiiresti võtta ühendust auto omanikuga ja kahju tuleb registreerida GoMore'i rakenduse kaudu auto rendilepingusse. Seega saab mehaanik alustada auto parandustöödega pärast kindlustusfirma kahju hindamist. Kindlustuse poolt mittekaetud juhtumite korral kannab auto omanik või rentnik auto puksiiriga ja parandamisega seotud kulud, sõltuvalt sellest, milline pool oli kahju tekitamise eest vastutav. Kindlustuskaitse välistel juhtudel otsustab auto omanik, kas auto vajab parandamist. Kui rentnik on kahju eest vastutav, tuleb auto omanikul leida mõlemale poolele majanduslikult mõistlik lahendus.

Teeabi korraldamise eelduseks on, et omanik annab nõusoleku nende renditingimuste aktsepteerimisega, lubades rentnikul edastada omaniku kontaktandmed Omocomile / puksiiri teenuse pakkujale ja nende koostööpartneritele ning vastupidi. Lisaks annab omanik nõusoleku selleks, et Omocomil / puksiiri teenuse pakkujal või GoMore'il on õigus teha rendiperioodil vajalikke otsuseid omaniku nimel ja tema kulul seoses võimaliku auto remontimisega koha peal, et auto saaks turvaliselt tagastada omanikule.

6.2.9 Rentnik on kohustatud maksma kütuse, praamipiletide, silla- ja teemaksude jne. eest kogu rendiperioodi vältel. Lisaks peab rentnik tasuma kõik võimalikud trahvid ja lisakulud, mis on tekkinud rendiauto liiklusseaduse rikkumise või ebaseadusliku parkimise tõttu rendiperioodil, välja arvatud juhul, kui auto omanik on nende eest vastutav.

6.2.10 GoMore jätab endale õiguse kinni pidada rentniku deebet- või krediitkaardilt 1000 eurot, et katta rentniku omavastutus mis tahes kulude eest, mis on tekkinud rentniku põhjustatud sõiduki kahjustusest või rendiauto vigastusest. Kui autole on tekkinud mitu erinevat kahjusündmust, näiteks kaks erinevat kriimustust sama rendiperioodi jooksul, võib GoMore kinni pidada rentniku maksukaardilt 1000 eurot iga kahjusündmuse kohta. Lisaks võib GoMore kinni pidada rentniku maksukaardilt summa, vastavalt trahvidele ja võimalikele muudele lisatasudele, mis on tekkinud rentiautole või rentnikule rendiperioodi jooksul koos kuludega, mis on tekkinud rendiauto kasutamistingimuste ja/või rendilepingu rikkumise eest. GoMore võib kinni pidada rentniku maksukaardilt ka summa, mis vastab rentniku tasumata jäänud maksetele tema GoMore'i kasutajakontol.

6.2.11 GoMore'il on õigus jätkata rendiperioodi rentniku eest ja nõuda rentnikult kõiki rendiperioodi pikendamisega seotud kulusid, kui rentiauto ei ole õigeaegselt tagastatud omanikule.

6.2.12 Kui autol on aktiivne GPS-asukoha seade, peab omanik rendilepingu sõlmimisel saama rentnikult tema nõusoleku kõikideks olukordadeks, kus omanik kasutab GPS-seadet auto asukoha jälgimiseks rendiperioodi jooksul.

6.2.13 Lisaks võib GoMore nõuda muid vajalikke halduskulusid, mis on seotud sündmustega rendiauto rentimise ajal ja/või tulenevad rentniku tegevustest ja käitumisest rendiautoga. Sellest tulenevalt, kui trahv või muud lisakulud saadetakse GoMore'ile maksmiseks või kui GoMore'ile tekivad kulud rentniku tegevustest, mis rikuvad GoMore'i reegleid ja/või kasutustingimusi, võib GoMore nõuda rentnikult tasusid järgmiste teenustega seotud kulude katteks:

GoMore'i haldustasu, mis katab GoMore'i kulud seoses trahvi käsitlemisega, trahviga või lisakuludega. Lisakulud hõlmavad, kuid ei piirdu kuludega, mis tulenevad auto puhastamisest, lisapäevadest rendiperioodil, kütusest, kahju kuludest jne. Nõustudes GoMore'i kasutustingimustega, annab rentnik GoMore'ile loa nõuda allpool loetletud teenustasusid, trahvi maksmise kulusid, sellega seotud tasu ja/või muid kulusid. GoMore võtab haldustasu ja makse rentniku maksekaardilt.

 • Parkimistrahv: 20 €.
 • Ülekiiruse trahv: 30 €.
 • Sillamaks: 15 €.
 • Puuduv kütus 15€
 • Rendiauto on tagastatud määrdunult: 100 €.
 • Rendiautos suitsetamine: 150 €.
 • Kadunud või varastatud võtmed: 150 €.
 • Rendiauto üleandmine isikule, kes ei ole määratletud rendilepingus esmase juhina või lisajuhina: 1000 €.
 • Rendilepingusse on lisatud lisajuht, kes ei vasta lisajuhiks olemise nõuetele: 1000 €.
 • Rendiautoga sõitmine riigis, kus kindlustuskaitse ei kehti: 1000 €.

Lisaks jätab GoMore endale õiguse blokeerida tulevikus GoMore'i teenuste kasutamise rentnikult, kes ei järgi GoMore'i kasutustingimusi ja/või põhjustab ülaltoodud loendis toodud halduskulu.

Eeltoodud lisaks kehtivad järgmised erinõuded GoMore Keyless-autorendi lepingule, mis on sõlmitud auto omaniku ja rentniku vahel

6.2.14 Nõuded GoMore Keyless- autoomanikule enne ja pärast rendiperioodi:

Enne GoMore Keyless-autorendi algust peab auto omanik hoolikalt läbi vaatama auto seisukorra ja selle dokumenteerima, pildistades seda ning esitades pildid ja kahjustusi kirjeldavad kommentaarid kohas "Olemasolevad kahjustused". Auto omanik vastutab auto seisukorra dokumenteerimise eest enne rendi algust ning tagab, et auto on tangitud ja rendiks sobivas korras. Lisaks soovitatakse auto omanikul kontrollida autot nii enne kui ka pärast igat rendiperioodi, et veenduda vajalike dokumentide olemasolust auto seisukorra kohta selgete, hästi valgustatud ja üksikasjalike fotode abil.

GoMore Keyless-rendi puhul ei pea auto omanik kontrollima rentniku isikut. GoMore kontrollib kõikide rentnike isikut, nõudes neilt tugevat elektroonilist autentimist ja tehes manuaalse kontrolli enne iga kasutaja esimest renditehingut GoMore'i kaudu.

Pärast rendiperioodi on auto omanikul kaks päeva (48 tundi) aega teatada uutest vigastustest, mis on autole tekkinud. Auto omanik peab dokumenteerima kõik juhtumid piltide abil. Auto omanik peab pärast uue dokumenteerimata vigastuse avastamist olema kohe ühenduses GoMore'i klienditoega, kuid mitte hiljem kui kaks päeva (48 tundi) pärast rendi lõppu. Kui auto omanik märkab hiljem dokumenteerimata vigastusi autol, on ainuisikuliselt auto omaniku kohustus neid dokumenteerida. Kui auto omanik avab autolukustuse ja sõidab sellega pärast rendiperioodi lõppu, nõustub auto omanik auto seisukorraga sellisena, nagu seda on eelmine rentnik rendi lõpetamise lepingus kinnitanud ja kirjeldanud.

6.2.15 GoMore Keyless-autorendi nõuded rentnikule enne ja pärast rendiperioodi:

GoMore Keyless-autorendi korral on rentnik vastutav auto kontrollimise eest igasuguste sise-ja/ või välis kahjustuste osas auto vastuvõtmisel ja tagastamisel. Rentnik vastutab selle eest, et igasugune kontrolli käigus leitud kahjustus oleks kirjeldatud rendilepingus ja dokumenteeritud rakenduse kaudu esitatud fotode abil. Soovitatav on vigastused kohe pärast kahju tekkimist fotodega dokumenteerida. Kui tegemist on auto klaasile tekkinud kivitäke või sarnase kahjustusega, peab auto omanik broneerima kohe pärast auto tagastamist aja klaasi remondiks. Sel juhul saab kahju aruande koostada hiljem. GoMore jätab endale õiguse nõuda rentnikult 250 euro suurust tasu, kui rentnik jätab uute vigastuste teatamise rendilepingus tähelepanuta.

Rendiõiguse raames on rentnikul kohustus tagada, et renditud auto seisund oleks dokumenteeritud selgete, hästi valgustatud ja üksikasjalike fotode abil. Kui rentnik ei suuda fotosid rendilepingusse laadida või kui pildimaterjali ei saa laadida selges, hästi valgustatud ja üksikasjalikus vormis, tuleb rentnikul pildistada auto ümbrust nii, et need vastaksid rendilepingus nõutud ja kirjeldatud kaheksat (8) vaatenurka. Rentnikul tuleb säilitada nimetatud fotod seadmes millega need on tehtud, vähemalt 30 päeva vältel. Kui rentnik ei suuda esitada auto seisukorda vastavat fotodokumentatsioonile auto vastuvõtu ja tagastamise ajal, tuleb rendilepingusse lisada märkus vastavalt auto omaniku kirjeldusele auto hetkeseisundi kohta mil rentnik auto üle võttis. Rentnik vastutab eelkõige kõigi olemasolevate vigastuste eest, mis ei ole rendilepingus kirjeldatud ja mida rentnik ei ole suutnud dokumenteerida enne rendiperioodi algust.

Hetkel, mil rentnik avab auto ja alustab rendiperioodi autoga sõites, aktsepteerib rentnik auto seisundi vastavalt rendilepingus auto omaniku ja rentniku poolt kirjeldatule. Kui olemasolevaid vigastusi ei ole rendiperioodi alguse lepingus teatatud, võib rentnikku pidada vastutavaks kahjustuste eest, mis ilmnevad pärast rendiperioodi lõppu.

Kui rendiperioodi jooksul tekib rendiautos mehaanilisi vigastusi, peab auto omanik 8 päeva jooksul hüvitama rentnikule ülejäänud rendiperioodi hinna, sealhulgas rendilepingus määratud järelejäänud kilomeetrid, välja arvatud kõik rentnikule tekkinud teenuste, kindlustuse ja haldustasud. Rentnikku võib pidada vastutavaks kõigi vigastuste eest, mida ei ole auto kontrollimisel enne rendiperioodi algust dokumenteeritud ja rentniku poolt teatatud

Rendiperioodi lõppedes on rentnik kohustatud teatama kõigist võimalikest rendiautole tekkinud kahjustustest, mis võivad rentimise ajal juhtuda. Kui kahju ei teatata nõuetekohaselt, võidakse rentnikult nõuda omavastutust ja haldustasusid, nagu on märgitud punktis 6.2.18. Kui tekib kahtlus kahju tekitamise kohta rendiautole, mis on rentniku valduses, võidakse rentnikku igal ajal pidada vastutavaks, kui rentniku vastutus tekkinud kahju eest on veenvalt tõestatud ja dokumenteeritud.

Rendiperioodi lõppedes peab rentnik tegema vähemalt 8 fotot auto välimusest, hõlmates kõiki võimalikke vaatenurki. Kui auto omanik või järgmine rentnik teatavad kahjustusest, peavad pildid olema rentniku vastutuse kindlustamiseks säilitatud. Seetõttu on äärmiselt oluline, et fotod oleksid kasutuskõlblikud ja hea kvaliteediga. Kui rentnik võtab tahtlikult kasutuskõlbmatuid fotosid, võidakse teda kohelda kulude osas, mis tulenevad kahjustustest.

6.2.16 Rentnik vastutab selle eest, et rendiperioodi lõppedes pargitakse auto vastavalt kehtivatele parkimislubadele või parkimist reguleerivatele seadustele. Kui parkimisluba lubab konkreetset tänavaparkimist, peab rentnik tagama, et auto on pargitud omaniku antud juhistele vastavalt ja et auto võib seaduslikult parkimiskohale jääda vähemalt 24 tunniks pärast tagastamist.

6.2.17 GoMore Keyless rendi lõppedes on rentnik vastutav auto uste lukustamise eest GoMore rakenduse abil. Kui uksed lukustatakse auto füüsiliste võtmetega, kohaldatakse renditingimuste punkti 6.2.18 võimalike lukustamisest tulenevate kahjude hüvitamiseks, mis on tehtud ebasobival viisil.

6.2.18 GoMore Keyless-rendi korral jätab GoMore endale õiguse nõuda rentnikult lisaks järgmistele kirjeldusele vastavate halduskulude arveldamise rentniku maksekaardilt, kui rentnik ei järgi GoMore Keyless-rendi kasutustingimusi:

 • Auto ei ole tagastatud samasse kohta või lähedale kohta (kuni 500 meetri kaugusele), kust auto algselt renditi: 50 €.
 • Auto on saanud parkimistrahvi ebaseadusliku parkimise tõttu: 20 € + võimalikud meeldetuletuskulud.
 • Auto tagastatakse, sisaldades 10% või vähem kütust: 50 €. Lisaks vastutab rentnik auto puksiirkulu eest, kui autoga ei saa liiga vähese kütusekoguse tõttu sõita.
 • Auto tagastatakse hilinenult: 50 € iga alanud ööpäeva (24 tundi) kohta.
 • Auto kütusekogust ja/või läbisõidu näitu pole piltidega dokumenteeritud: 50 €.
 • Auto seisukorda pole õigesti dokumenteeritud, kui ei laadita üles 8 pilti nii auto üleandmise kui ka tagastamise ajal, rendilepingut pole korrektselt lõpetatud ja uusi kahjustusi pole korralikult dokumenteeritud: kuni 1000 €, vastates omavastutuse summale.
 • Elektriauto aku tase on alla 20% ja seda ei laeta tagastamisel: 10 €.

6.2.19 GoMore jätab endale õiguse nõuda järgnevate halduskulude tasumist auto omanikult auto omaniku maksekaardilt, kui auto omanik ei järgi GoMore Keyless juhendit:

 • Auto ei ole kättesaadav ja/või võtit ei ole autos, kui on tegemist GoMore Keyless rendiga: 50 € rentija alternatiivseks liikumisviisiks
 • Auto renditakse muul viisil kui GoMore platvormi kaudu, kasutades Keyless tehnoloogiat: kuni 700 €
 • GoMore Keyless varustus ei ole tagastatud GoMore'ile pärast seda, kui autot enam GoMore'i kaudu ei rendita (nt auto müüakse): 600 €
 • GoMore Keyless varustust ei ole tagastatud GoMore'ile enne rendiauto tagastamist liisingufirmale: 600 €

§ 7 Hilinenud tagastamine ja tühistamistasud

7.1 Mõlemal osapoolel on võimalus tühistada kinnitatud broneering enne rendi algust rakenduse ja veebisaidi tühistamise funktsiooni kaudu. Tühistav osapool tasub tühistamistasu, mis sõltub sellest, kui palju aega enne rendi algust tühistamine toimus.

7.2 Kui rentnik tühistab kinnitatud broneeringu, kehtivad järgmised kulud. Sellistel juhtudel saab auto omanik tühistamistasu rentnikult (välja arvatud teenuse-, kindlustus- ja haldustasud).

 • Kui rendi alguseni on üle 48 tunni: Rentnik ei maksa tühistamistasu.
 • 24–48 tundi enne rendi algust: Rentnik maksab 25% rendihinnast.
 • 3–24 tundi enne rendi algust: Rentnik maksab 40% rendihinnast.
 • Kui rendi alguseni on vähem kui 3 tundi või kui rentnik ei ilmu kohale, maksab rentnik täieliku rendihinna.

7.3 Kui auto omanik tühistab kinnitatud broneeringu, kehtivad järgmised maksud. Sellistel juhtudel saab rentnik tühistamistasu hüvitusena GoMore punktidena oma tulevaste rentide jaoks:

 • Kui tühistamine toimub üle 48 tunni enne rendi algust: Omanik maksab 20 €.
 • 24–48 tundi enne rendi algust: Omanik maksab 40 €.
 • 3–24 tundi enne rendi algust: Omanik maksab 50 €.
 • Kui rendi alguseni on vähem kui 3 tundi või kui omanik ei ilmu kohale: omanik maksab 80 €.

7.4 Rentnik peab tagastama renditud auto õigeaegselt või vajaduse korral pikendama rendiaega. Kui rendilepingu pikendamist ei ole kinnitatud ja auto tagastatakse hilinemisega, tuleb rentnikul tasuda hilinemistasu.

Hilinemistasud:

 • 0–15 minutit hilinemist - tasu puudub
 • 15 minutit kuni 24 tundi hilinemist - 0,7% päevahinnast (arvestades dünaamilist hinnakujundust) iga minuti kohta, kaasa arvatud esimesed 15 minutit hilinemisest
 • Üle 24 tunni hilinemist - Hilinemistasu esimese 24 tunni eest + päevahind iga alustatud rendipäeva kohta + GoMore 50 € teenustasu iga alustatud rendipäeva kohta

Hilinemistasud arvestatakse rendilepingu algsest lõppemisest, alates esimesest minutist, kusjuures kohaldatakse GoMore tavapäraseid teenustasusid. Lisatulud tasutakse auto omanikule pärast rentniku poolt tasu mahaarvestamist, välja arvatud GoMore teenustasud. GoMore ei ole kohustatud maksma lisatulu auto omanikule enne rentnikult tasu mahaarvestamist.


§ 8 Reklaam

8.1 Selles osas viitame üldistele reklaamimise tingimustele, mis kehtivad gomore.ee veebisaidil. Need tingimused on leitavad siit.


§ 9 Kasutajakohased kohustused

9.1 Selles osas viitame üldistele kasutustingimustele, mis reguleerivad kasutaja kohustusi gomore.ee veebisaidil. Tingimused on leitavad siit.


§ 10 GoMore vastutusest loobumine

10.1 Viitame üldistele kasutustingimustele, mis reguleerivad vastutusest loobumist, ja neid kohaldatakse gomore.ee veebisaidi kasutamisel. Tingimused on leitavad siit.

10.2 Autorenti üldiselt käsitlevad järgmised põhimõtted:

 • GoMore ei saa kanda vastutust võimalike kahjude eest, mis tekivad enne rendiperioodi, rendi ajal ja/või pärast rendiperioodi.
 • GoMore ei saa ühelgi juhul kanda vastutust täielikult või osaliselt teostamata jäänud autorentide eest.
 • Autorendi planeerimise ja teostamise vastutus on täielikult auto omanikul ja rentnikul.
 • GoMore on täitnud oma kohustuse, kui autorendi perioodi eest vastav summa on üle kantud auto omaniku GoMore'i kontole rentnikult.
 • GoMore ei saa kanda vastutust kindlustustingimuste eiramise eest, nagu on kirjeldatud § 3-s.

10.3 GoMore Keyless-autorenti puudutavate vastutusest vabastamise osas kehtivad eriti järgmised tingimused:

 • GoMore ei ole mingil juhul vastutav olukordades, kus kindlustushüvitis lükatakse tagasi viidates paigaldatud GoMore Keyless-seadmele.
 • GoMore ei ole mingil juhul vastutav auto omaniku isikliku kindlustuskaitse kaotuse eest.
 • GoMore ei ole mingil juhul vastutav auto varguse või kadumise eest rendiperioodi välisel ajal. Rendiperioodid määratletakse digitaalsetes rendilepingutes rendi osapoolte vahel.
 • Kui auto omanikust tulenevalt tekib autole kaudselt kahju ja/või kahju remondikulusid, ei vastuta GoMore mingil juhul remondikulude eest.
 • GoMore ei vastuta mistahes kulude eest, mis tulenevad Keyless-seadme toimimise häirest, näiteks renditulu kaotus.

10.4 Nagu on rõhutatud, võivad ainult auto omanik ja rentnik omavahel kokku leppida mitteärilistes auto renditingimustes. GoMore ei saa mingil juhul vastutada üürimisega seotud võimalike maksustamisega seotud tagajärgede eest ning GoMore ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutusi sellega seoses. Oluline on meeles pidada, et mitte ärilisest rendi tegevusest saadud tulu tuleb maksustada.


§ 11 Andmekaitse

11.1 Selles jaotises viitame üldistele kasutustingimustele seoses andmekaitsega, mis kehtivad veebisaidi gomore.ee kasutamisel. Tingimustega saate tutvuda siin.

11.2 GoMore kogub vajalikku teavet auto, auto omaniku ja rentniku (ning võimalike täiendavate juhtide) kohta, et aidata kaasa rendilepingu tingimuste täitmisele ja tagada kindlustuse katvus. Need andmed hõlmavad, kuid ei piirdu, nime, koduaadressi, sünnikuupäeva, juhiluba ja sõiduki registreerimisnumbrit. GoMore edastab neid andmeid kindlustusteenuse pakkujale selles ulatuses, mis on vajalik kindlustuse katvuse ja kahjukäsitluse seisukohast.


§ 12 Tingimuste tühistamine

12.1 GoMore jätab endale õiguse neid tingimusi muuta.

12.2 Kui neid tingimusi muudetakse, teavitatakse kasutajaid e-posti teel. Samuti uuendatakse võimalikud muudatused GoMore'i veebisaidil kättesaadavaks.


§ 13 Lisamäärused

13.1 Kui üks või mitu nendest kasutustingimuste sätetest tühistatakse või osutatakse praktiliseks kasutamiseks sobimatuks, kohustuvad asjaomased osapooled rakendama õiguslikke meetmeid, mis võimalikult palju viiksid sama või sarnase tulemuseni.

13.2 Kui üks või mitu nendes tingimustes mainitud sätetest tühistatakse või osutatakse praktiliseks kasutamiseks sobimatuks, ei mõjuta selline sobimatus ega ebaefektiivsus teiste tingimuste kehtivust.

13.3 Kõik vaidlused GoMore'i ja kasutaja vahel lahendatakse Eesti seaduste alusel.